برای کسب اطلاعات کامل به آدرس اینستاگرام و یا تلگرام ما مراجعه کنید.

سوالات تالیفی


اکثر متقاضیان کنکور با محدودیت تست مواجه هستند چرا که تست های کنکور بسیار محدود بوده و چندبار زدن تست ها می تواند تصویر درستی از عملکرد واقعی فرد نداشته باشد. بنابراین گروه آموزشی TEFL Plan نمونه تست های تالیفی برای هر درس تخصصی طراحی کرده است که کاملا شبیه سازی شده هستند و می توانند به صورت مکمل در کنار منابع تستی دیگر استفاده شوند. این تست ها داری بودجه بندی موضوعی می باشند. برای دانلود هر یک روی عکس کلیک کنید.

سوالات تالیفی درس زبانشناسی 
 

Quiz 1
Preliminaries - Origin
 Property - Phonetics Morphology
  
 

Quiz 2
Phonology - Word Formation
 Brain - Syntax

Quiz 3
Semantics
First Language Acquisition​

Quiz 4
Language change
Sociolinguistics - Writing


سوالات تالیفی درس روش تدریس
 

Quiz 1
Schools of Thought in SLA
L1 Acquisition - Age and Acquisition - A History of Language Teaching - DM, GTM, SLT, ALM - Approaches and Methods - History and Language - Factors in SLT

Quiz 2
Human learning - Styles and Strategies - TPR, SW, CLL, SM, Whole Language Learning - Brain and
Learning - Cognitive Code Learning  Models and Approaches  Students' Needs 

Quiz 3
Personality Factors
Sociocultural Factors
MI, NLP, LA, Competency-based Language Teaching, CLT - Teaching Listening & Reading
Teaching Culture

Quiz 4
Communicative Competence
Theories of SLA - NA, Cooperative Language Learning, CBI, TBLT, Post-Method - Teaching Writing & Speaking - Lesson Planning
Classroom Activities


سوالات تالیفی درس آزمون سازی
 

Quiz 1
Basics of Testing
Test Functions
Test Forms

Quiz 2
Basic Statistics
Test Construction


Quiz 3
Characteristics of a Good Test
Testing Writing


Quiz 4
Testing Theories - Cloze and Dictation - Functional Testing
Testing Listening